Şube Müdürlükleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

           

Daire Başkanlığının Görevleri

a) Spor federasyonları, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep ve ihtiyaçları esas alınarak antrenör ve spor elemanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarını ihtiyaç halinde federasyonlarla işbirliği içerisinde planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Antrenör Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda federasyonların eğitim talimatlarının hazırlanmasını sağlamak,

c) Spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarıyla işbirliği yaparak seminer, panel, konferans, sempozyum gibi hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim ile ilgili eğitimler planlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

ç) Spor elemanlarının çalışma programlarının hazırlanmasını sağlamak ve uygulama sürecinde ilgili Bakanlık birimleri ile işbirliği içerisinde antrenör ve spor elemanlarına rehberlik ve danışmalık yapmak ve çalışmaların denetimini sağlamak,

d)  Antrenör ve spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokollerinin hazırlanması sağlamak ve bu alanda akademik çalışmaların yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

e) Sporun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve toplumda spor kültürünün geliştirilmesi, performans sporunda istenilen başarıların elde edilebilmesi, spor alanında güncel güncel gelişmelerin takip edilebilmesi ve ülkemizde uygulanması amacıyla spor bilimlerinden üst düzeyde destek alınabilmesi için üniversitelerin beden eğitimi ve spor alanında eğitim veren bölümlerinde görevli akademisyenlerden Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunu oluşturmak ve kurulun çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

f) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda sportif araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek amacıyla üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve AR-GE kuruluşlarıyla birlikte spor alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, eğitim, akademik ve bilimsel yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, ilgili alanda projeler hazırlamak,

g) Antrenör ve spor elemanları eğitimi alanında yapılan akademik çalışmalar ile ulusal, uluslararası ve bilimsel projelerin takibini yapmak, derlemek, konusuna göre Bakanlığın ilgili birimlerinin faydasına sunmak,

ğ) Spor eğitimi alanında uluslararası düzeyde gerçekleşen değişimlere uyum sağlanması ve rekabet edilebilmesi amacıyla sporda inovasyon hakkında araştırma ve çalışma yapmak,

h) Görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılmak,

ı) Spor federasyonları ile gençlik ve spor il müdürlüklerinin kurumsal kapasitesini geliştirecek spor alanında ulusal ve uluslararası hibe fonlarının tanıtımını yapmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlama, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak,

i) Sporcu kariyer planlaması konusunda sporculara rehberlik ve danışmalık hizmeti ve benzeri amaçlarla üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği gerçekleştirmek ve spor şurası yapmak,

 j)  Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

k) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

       

Şubeler / Şube Yönetimi

Antrenör ve Spor Elemanları Eğitimi Şubesi

a) Antrenör eğitimi programının temel eğitimine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde paydaş kuruluşlarla işbirliğine dair yükümlülüklerini yerine getirmek,

b) Antrenör eğitim programı uygulama eğitimi başvuru işlemlerinin federasyonlar ile koordineli olarak Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılmasını sağlamak,

c) Federasyonlar, il müdürlükleri, sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, antrenör, spor masörü, spor kondisyoneri yetiştirmek üzere eğitimler düzenlemek, eğitimleri başarı ile bitirenlerin belgelerini hazırlamak,

ç) Temel eğitime katılan antrenör ve diğer spor elemanlarının istatistiki bilgilerini hazırlamak,

d) Spor bilgi sisteminin takibini yapmak,

e) Şubenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

f) Şube ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

g) Şubenin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ) Şubeye bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

h) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,

 

Antrenör ve Spor Elemanları Takip ve Değerlendirme Şubesi

a) Bakanlığımız bünyesinde görevli antrenör ve spor elemanlarına yönelik seminer panel ve benzeri hizmet içi eğitimler düzenlemek, danışmanlık ve rehberlik yapmak,

b) Antrenörlerin ve diğer spor elemanlarının çalışma programlarının uygunluğunu ve denetimini il müdürlükleri bünyesindeki Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi ile koordineli yürütmek,

c) Antrenman takip sistemi ile ilgili işleri yapmak,

ç) Antrenör ve spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla üniversite STK ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokollerinin hazırlanmasını sağlamak,

d) Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunun sekretaryasını yürütmek,

e) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor ile ilgili bölümlerinin akreditasyon iş ve işlemleri ile ilgili süreçlerde Bakanlığı temsil etmek,

f) Merkezi Yeterlilik Kurumu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Spor Şurasının sekretaryasını yürütmek,

ğ) Daire Başkanlığı internet sitesi, e-Devlet ve KAYSİS ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

h) Şubenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

ı) Şube ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

i) Bakanlığımız ile ilişkili antrenör ve spor elemanları ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

      j) Şubenin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

            k) Şubeye bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

      l) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,

 

Sportif Gelişim ve Araştırmalar Şube Yönetimi

a) Federasyonların antrenör eğitimi talimatlarının hazırlanmasını sağlamak,

b) Antrenör ve spor elamanlarının yetiştirilmeleri ve gelişimlerine yönelik akademik çalışmalar yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

c) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda spor federasyonları, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa spor alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bu konuda projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlandırmak,

ç) Ulusal ve uluslararası hibe fonları ve destek programını takip etmek, projeler hazırlamak, uygulamak ve raporlamak,

d) Antrenör ve spor elemanları eğitimi alanında yapılan makale, tez, proje ve benzeri araştırma ve çalışmaları derlemek, yaptırmak ve Bakanlığın ilgili birimlerinin faydasına sunmak,

e) Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında üniversiteler ile işbirliği yapmak ve koordinasyon sağlamak,

f) Sporcu kariyer planlaması konusunda sporculara rehberlik ve danışmanlık yapmak amacıyla çalışmalar yapmak,

g) Şube yönetiminin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

ğ) Şube yönetimi ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

h) Şube yönetiminin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

      ı) Şube yönetimine bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

i) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,

 

Koordinasyon Şubesi

a) Genel Müdürlüğün görev yetki ve sorumluklarıyla ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve Daire Başkanlığı personelini bilgilendirmek.

b) Başkanlığın gelen giden evrak kayıtlarını tutmak, dosyalamak, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Daire Başkanlığının görev alanına ilişkin haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları ile stratejik plan, kalkınma planları ve eylem planlarını diğer birimler ile koordineli olarak hazırlamak,

ç) Daire Başkanlığının tahakkuk işlemlerini yapmak,

d) Daire Başkanlığı personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin takip etmek,

e) Daire Başkanlığının demirbaş ve malzemeleri ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

f) Şubenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

g) Şube ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

      ğ) Şubenin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

      h) Şubeye bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

      ı) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,