Antrenör ve Spor Elemanları Eğitimi Şubesi

Antrenör ve Spor Elemanları Eğitimi Şubesi

a) Antrenör eğitimi programının temel eğitimine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde paydaş kuruluşlarla işbirliğine dair yükümlülüklerini yerine getirmek,

b) Antrenör eğitim programı uygulama eğitimi başvuru işlemlerinin federasyonlar ile koordineli olarak Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılmasını sağlamak,

c) Federasyonlar, il müdürlükleri, sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, antrenör, spor masörü, spor kondisyoneri yetiştirmek üzere eğitimler düzenlemek, eğitimleri başarı ile bitirenlerin belgelerini hazırlamak,

ç) Temel eğitime katılan antrenör ve diğer spor elemanlarının istatistiki bilgilerini hazırlamak,

d) Spor bilgi sisteminin takibini yapmak,

e) Şubenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

f) Şube ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

g) Şubenin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ) Şubeye bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

h) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,