Sportif Gelişim ve Araştırmalar Şube Yönetimi

Sportif Gelişim ve Araştırmalar Şube Yönetimi

a) Federasyonların antrenör eğitimi talimatlarının hazırlanmasını sağlamak,

b) Antrenör ve spor elamanlarının yetiştirilmeleri ve gelişimlerine yönelik akademik çalışmalar yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

c) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda spor federasyonları, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa spor alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bu konuda projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlandırmak,

ç) Ulusal ve uluslararası hibe fonları ve destek programını takip etmek, projeler hazırlamak, uygulamak ve raporlamak,

d) Antrenör ve spor elemanları eğitimi alanında yapılan makale, tez, proje ve benzeri araştırma ve çalışmaları derlemek, yaptırmak ve Bakanlığın ilgili birimlerinin faydasına sunmak,

e) Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında üniversiteler ile işbirliği yapmak ve koordinasyon sağlamak,

f) Sporcu kariyer planlaması konusunda sporculara rehberlik ve danışmanlık yapmak amacıyla çalışmalar yapmak,

g) Şube yönetiminin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

ğ) Şube yönetimi ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

h) Şube yönetiminin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

 ı) Şube yönetimine bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

i) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,