Antrenör ve Spor Elemanları Takip ve Değerlendirme Şubesi

Antrenör ve Spor Elemanları Takip ve Değerlendirme Şubesi

a) Bakanlığımız bünyesinde görevli antrenör ve spor elemanlarına yönelik seminer panel ve benzeri hizmet içi eğitimler düzenlemek, danışmanlık ve rehberlik yapmak,

b) Antrenörlerin ve diğer spor elemanlarının çalışma programlarının uygunluğunu ve denetimini il müdürlükleri bünyesindeki Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi ile koordineli yürütmek,

c) Antrenman takip sistemi ile ilgili işleri yapmak,

ç) Antrenör ve spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla üniversite STK ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokollerinin hazırlanmasını sağlamak,

d) Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunun sekretaryasını yürütmek,

e) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor ile ilgili bölümlerinin akreditasyon iş ve işlemleri ile ilgili süreçlerde Bakanlığı temsil etmek,

f) Merkezi Yeterlilik Kurumu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Spor Şurasının sekretaryasını yürütmek,

ğ) Daire Başkanlığı internet sitesi, e-Devlet ve KAYSİS ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

h) Şubenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

ı) Şube ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

i) Bakanlığımız ile ilişkili antrenör ve spor elemanları ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

j) Şubenin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

k) Şubeye bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

l) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,