Kursa Katılım Şartları

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

   

1-

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3. kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak.

2-

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak.

3-

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

4-

7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

 

SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1·    4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Orijinal)(Biyometrik)

2·     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

3·     Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu )(Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

4·     Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.)

5· Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

6·     2 adet Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)

7·     Varsa sporla ilgili belgeleri (Hakemlik Lisansı, Antrenörlük Belgesi, Sporcu Lisansı vb.)

        Kursa katılmaya hak kazananlar 

 Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk bankasına ücretler (350TL)  yatırılmaktadır.  (2018 yılı )

E-Devlet başvuruları detaylı bilgisi için tıklayınız.>>> )