Kursa Katılım Şartları

Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

  1. En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak.
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
  3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
  4. 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
  5. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

 

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a.       3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)(Biyometrik)

b.      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.Üniversite öğrencisi ise öğrenci belgesinin aslı veya noter onaylı tasdikli sureti 

c.       Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d.      Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu formu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde "Spor Masörlüğü yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur" ibaresi bulunması gerekmektedir.)Belgenin aslı

e.      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı-(aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

f.        2 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi

g.       Varsa Antrenörlük Belgesi

h.      Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk bankasına ücretler (330 TL)  yatırılmaktadır.  (2018 yılı) 

E-Devlet başvuruları detaylı bilgisi için tıklayınız.>>> )

                       SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU SEÇME KRİTERLERİ

1

BESYO, Tıp Fakültesi ve FTR Mezunları

2

A ve B Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)

3

Üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları

4

BESYO 3.-4. sınıf öğrencileri

5

Üniversitelerin 2 yıllık önlisans mezunları

6

BESYO 1.-2. Sınıf öğrencileri

7

Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğrencileri

8

Üniversitelerin 2 yıllık lisans öğrencileri

9

C Milli sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)

10

Spor Lisesi Mezunları

11

Diğer Lise mezunları

Not

Diğer lise mezunları arasında seçim yapılması zorunluluğu bulunması durumunda
antrenör belgesi olanlara kademeleri de dikkate alınmak suretiyle öncelik verilecektir.
SAĞLIK RAPORU (EK 5).xlsx

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SPORDA CEZA ALMADIĞINA DAİR YAZI.docx

ANTRENÖRLERİN TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN E-DEVLET KULLANIMI DUYURUSU.pdf

BÜTÜNLEME SINAVI BİLGİ FORMU.docx