Kursa Katılım Şartları

Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

  1. En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak.
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
  3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
  4. 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
  5. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

 

 

                       SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU SEÇME KRİTERLERİ

1

BESYO, Tıp Fakültesi ve FTR Mezunları

2

A ve B Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)

3

Üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları

4

BESYO 3.-4. sınıf öğrencileri

5

Üniversitelerin 2 yıllık önlisans mezunları

6

BESYO 1.-2. Sınıf öğrencileri

7

Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğrencileri

8

Üniversitelerin 2 yıllık lisans öğrencileri

9

C Milli sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)

10

Spor Lisesi Mezunları

11

Diğer Lise mezunları

Not

Diğer lise mezunları arasında seçim yapılması zorunluluğu bulunması durumunda
antrenör belgesi olanlara kademeleri de dikkate alınmak suretiyle öncelik verilecektir.