Koordinasyon Şubesi

Koordinasyon Şubesi

a) Genel Müdürlüğün görev yetki ve sorumluklarıyla ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve Daire Başkanlığı personelini bilgilendirmek.

b) Başkanlığın gelen giden evrak kayıtlarını tutmak, dosyalamak, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Daire Başkanlığının görev alanına ilişkin haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları ile stratejik plan, kalkınma planları ve eylem planlarını diğer birimler ile koordineli olarak hazırlamak,

ç) Daire Başkanlığının tahakkuk işlemlerini yapmak,

d) Daire Başkanlığı personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin takip etmek,

e) Daire Başkanlığının demirbaş ve malzemeleri ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

f) Şubenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

g) Şube ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

      ğ) Şubenin görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

      h) Şubeye bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

      ı) Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,