Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  

             Amaç

             MADDE 1-(1)Bu Yönergenin amacı; Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında sporcu yetiştiren antrenörler ile görevlendirildikleri birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir.

 

             Kapsam

             MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Spor Teşkilatında ve federasyonlarda görev yapan kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı ve/veya fahri olarak çalışan yerli ve yabancı antrenörler ile görevlendirildikleri birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

             Dayanak

             MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 30 ve 31 inci maddeleri ile 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

             a) Antrenör                     : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten ve/veya federasyonlardan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev  ve yetkisine sahip, Spor Teşkilatında kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı ve/veya fahri statüde çalışanları,

             b) Daire Başkanlığı              : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

             c) Federasyon            : Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını,

             ç) Genel Müdürlük               :  Spor Genel Müdürlüğünü,

             d) İl Müdürlüğü                    : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

             e) Kurul                                 : İl Antrenör Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunu,

             f) Merkez Teşkilatı        : Genel Müdürlük bünyesindeki Ana Hizmet, Danışma, Denetim ve Yardımcı Hizmet Birimlerini,

             g) Taşra Teşkilatı                  : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini

              

               ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

           Antrenörlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

           MADDE 5-(1) Antrenörler kendi branşları ile ilgili olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

           a) Sporcuyu teknik ve taktik yönden yetiştirmek ve gelişimlerini sağlamak.

           b) Sporcuları spor faaliyetlerine hazırlamak.

           c) Sporcu potansiyelini artırmak için okullar, kulüpler ve çevrede inceleme ve araştırma yapmak, sporcu teminini ve devamını sağlamak.

           ç) Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak,  il müdürlüğüne tasdik ettirerek uygulamak.

           d) Sporculara verilen spor malzemelerinin takip ve kontrolünü yapmak,

           e) Spor dalı ile ilgili iç ve dış yayınları takip etmek.

           f) Spor dalı ile ilgili araştırma yapmak ve temini için birim amirine teklifte bulunmak.

           g) Spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetlerine birim amirinin onayı doğrultusunda katılmak.

           ğ) Yetenekli sporcuların daha üst düzeydeki performansa ulaşmaları için özel spor eğitim programları hazırlamak.

           h) Sporcuların periyodik olarak sağlık ve psikolojik kontrollerinin yapılabilmesi için il müdürlükleri nezdinde girişimde bulunmak.

           ı) Sporculara da doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla diyetisyen veya beslenme uzmanlarıyla işbirliği içerisinde bulunmak.

           i) Spor kulüpleri ile başka kurum ve kuruluşlardaki antrenörler ile koordinasyon ve işbirliği içinde bulunmak.

           j) Çalıştırdığı sporculardan başarılı olanları ilgili federasyonlara bildirmek.

           k) Çalıştırdıkları sporcuların fiziksel, psikolojik ve motivasyon durumlarını takip etmek.

           l) Spor tesislerini amacına uygun kullanmak.

 

           Görev Alanları

           MADDE 6-(1) Antrenörler sahip oldukları antrenörlük belgesi ve lisansına göre aşağıdaki alanlarda görev yaparlar:

            a) 1.Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda.

            b) 2.Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde.

            c) 3.Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde.

            ç) 4.Kademe (Baş Antrenör) : Büyükler ve milli takımlarda.

            d) 5.Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.

            (2) Üst kademe antrenör belgesine sahip olanlar alt kademeler ile ilgili alanlarda görev yapabilirler ayrıca, üst kademe antrenörlerin bulunmaması halinde, alt kademedeki antrenörlere üst kademedeki alanlarda geçici olarak görev verilebilir.

 

             Çalışma Programları

             MADDE 7-(1) Antrenörler;

             a) Haftada teorik ve uygulama olarak 40 (Kırk) saat mesai yaparlar.      

             b) Antrenörlerin 40 saatlik mesai saati üzerinde çalışması halinde mevzuatı çerçevesinde saat ücreti ödenir.                                             

             c) Antrenörler, haftalık 40 saatlik çalışma programlarını, çalıştıkları kurumun normal mesai saatlerine bağlı kalmaksızın spor tesislerinin, sporcuların, spor malzemeleri ve sportif faaliyetlerin durumuna göre normal mesai saatleri dışında da birim amirlerinin onayı doğrultusunda gerçekleştirebilirler.

             ç) Antrenörlerden 40 saatlik çalışma saatini tamamlamadığı tespit edilenler ile kadro nedeniyle sayıca fazla olan antrenörler birim amirlerince öğretim kurumlarında veya diğer spor dallarının temel alıştırma çalışmalarında görevlendirilirler.

 

             Fahri Antrenörler

             MADDE 8-(1) Fahri olarak görevlendirilen antrenörler, Yönerge’nin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri aynen yaparlar. Ancak, bunların çalışma saatleri ilgili birim amirlerince onaylanan programlar doğrultusunda mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

              Sözleşmeli Antrenörler

              MADDE 9-(1) Sözleşmeli antrenörler Yönergenin 5 inci maddesindeki görevleri sözleşme esaslarına göre yaparlar. 

 

              Hizmet Alımı İle Çalışan Antrenörler

              MADDE10-(1) Hizmet alımı ile çalışan antrenörler Yönergenin 5 inci maddesindeki görevleri sözleşme esaslarına göre yaparlar.  

 

              Federasyonların Görev Yetki ve Sorumlulukları

              MADDE 11-(1) Antrenörlerin çalıştırılmasında federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

              a) Federasyonlar bünyelerinde çalıştırdıkları antrenörlerin teknik kurullarının gözetiminde ilgili spor branşının gelişmesine katkıda bulunmasını sağlar.

              b) Antrenörlerin gelişimlerini sağlamak için yılda en az bir kez seminer düzenler.

              c) Antrenörlerin gelişimleri için gerekli doküman ve kaynakları hazırlayıp, dağıtımını sağlar.

              ç) Antrenörlerin sporcu yetiştirmesi için gereken tedbirleri alır.

              d) Sözleşmeli yabancı antrenörlere periyodik olarak taşra teşkilatında görev verir.

              e) Sözleşmeli yabancı antrenörlere spor eğitim faaliyetlerinde görev verir.

              f) Antrenörlerle ilgili bilgilerin yer aldığı arşiv oluşturarak terfi ve yıllık vizelerini yapar.

              g) Antrenörlere çalışmalarında kullanmak üzere malzeme yardımı yapar ve gerekli ortamı hazırlar.

              ğ) Uluslararası federasyonlarca düzenlenen kurs ve seminerlere antrenörlerin katılımını sağlar.

              h) Federasyonlar çeşitli kategorilerdeki milli takımlarında sorumlu antrenör olarak öncelikle üst kademe antrenör unvanına sahip antrenör ve branşın özelliklerine göre yeterli sayıda yardımcı antrenörler görevlendirir.

              ı) Antrenörlerin yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması için Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliği yapar.

              i) Sporcuların ilgili branşın teknik özellikleri ve toplumsal değer yargılarına sahip hoşgörülü ve saygılı yetiştirilmeleri yönünde çalışmalar yapar.

             (2) Federasyonlar, başarılı çalışmalar yapan antrenörlerin teşvik edilmesinden, milli takım aday kadrolarına verdiği sporcu sayısı ile gelişme gösteren antrenörlere milli takımlarda görev verilmesinden sorumludur.

 

              İl Müdürlüklerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

              MADDE 12-(1) Antrenörlerin çalıştırılmasında il müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

              a) Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre kulüp antrenörleri dahil ilinde bulunan antrenörlerin branşlar itibariyle kişisel dosyalarını tutar ve kayıt altına alır.

              b)  Antrenörlerin terfi ve vizelerini takip eder.

              c) Antrenörlere sporcu taraması yaptırarak gerektiğinde mahalle ve okullarda çalışmalarını sağlar.

              ç) Antrenörlerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarını onaylar ve takibini yapar.

              d) Antrenörlerin çalışmalarını bir program dahilinde yapmalarını sağlamak amacıyla “İl Antrenör Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu” oluşturur.

              e) İl spor merkezlerinde öncelikle kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı ve/veya fahri antrenörlerden yararlanır.

              f) Antrenörlere uygun çalışma ortamı hazırlatır.

              g) Antrenörlerin çalışmalarında kullanılmak üzere gereken spor malzemelerinin temin edilmesini sağlar.

              ğ) Kadrolu ve sözleşmeli antrenörlerin branşları ile ilgili gelişim seminerlerine katılmasını sağlar.

              h) Antrenörlerin il spor dalı temsilcileri ile koordinasyon ve işbirliğinde çalışmasını sağlar.

              ı) Sporcu sayılarının artırılması yönünde çalışmalar yapar.

             (2) İl müdürlükleri, illerindeki antrenörleri spor faaliyetlerinde görevlendirmeye, görev yerlerini değiştirmeye yetkilidir.

 

              İl Antrenör Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu

              MADDE13-(1) Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:

              a) İl müdürü veya görevlendireceği spor şube müdürü.

              b) İlin spor yoğunluğu göz önünde bulundurularak en az bir il spor temsilcisi.

              c) En az bir sportif eğitim uzmanı.

              ç) En az bir spor uzmanı.

              d) Görevlendirilecek bir şef.

              e) Üst düzey antrenör belgesine sahip en az bir antrenör.

              f) İl müdürlüğünce uygun görülecek diğer kişiler.

 

              İl Antrenör Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunun görevleri

              MADDE 14-(1) Kurul antrenörlerin çalışmaları ile ilgili olarak bu Yönergenin 5 inci maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini takip ederek rapor halinde il müdürlüğüne sunar.

 

              Çalışma Grupları ve Ücret Ödenmesi

              MADDE15-(1) Antrenörlerin çalışma grupları oluşturulurken;

              a) Sporcu sayısında grup oluşturmak için, birinci grup için ferdi sporlarda 5, takım sporlarında ise en az 10 olmak kaydıyla, ikinci grup için ferdi sporlarda 15, takım sporlarında en az 30, üçüncü grubun oluşturulabilmesi için ferdi sporlarda 25, takım sporlarında ise en az 50 sporcu bulunacaktır.

              b) İl müdürlükleri bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında   kadrolu olarak çalışan antrenörler ile sözleşmeli statüde çalışan antrenörlere, haftalık çalışma ve mesai saatleri dışında ”Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” esaslarına göre ödeme yapılır.

              c) Bir antrenöre aynı grupla günde 2, haftada 8 saat ücret ödenebilir. Ayrı grupla yapacağı çalışmalar için ayrı ücret ödenir. Ancak bir antrenöre en fazla 3 ayrı grupla yapacağı çalışma için ödeme yapılır.

 

              Denetim

              MADDE 16-(1) Antrenörlerin denetimi;

              a) Taşra teşkilatında görevlendirilen kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı ve/veya fahri     antrenörleril müdürlüklerince kurulacak olan “İl Antrenör Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu” raporları esas alınarak illerde il müdürü ve ilçelerde ise ilçe müdürlüklerince idari yönden denetlenir.

              b) Taşra teşkilatındaki her kademe ve statüde görevlendirilen antrenörler Genel Müdürlük onayı doğrultusunda Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığınca veya ilgili birimlerce denetlenebilir. Denetim sonucuna göre gereken işlemler yapılır.

              c) Yapılan denetimler sonucu çalışmaları yetersiz görülenlerden kadrolu olanların kadrolarının bir başka görevle değiştirilmesi, sözleşmeli olanların ise sözleşmelerinin iptali için mevzuatı dahilinde gerekli yasal işlemler il müdürlüğünce yapılır.

  

 

 

 

             Disiplin

             MADDE 17- (1) Antrenörlere görevli bulundukları sürelerde tabi oldukları ilgili mevzuatın disiplin hükümleri uygulanır.

 

  Sorumluluk

             MADDE 18-(1) Kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı ve /veya fahri statüde çalışan antrenörler;

             a) İllerde il müdürü ve spor şube müdürüne,

             b) İlçelerde ilçe müdürüne,

             c) Federasyonlarda federasyon başkanına, karşı sorumludur. 

 

             Kıyafet Yardımı

             MADDE 19-(1) Antrenörler çalışmalarında ilgili spor dalının özelliklerine göre uygun bir kıyafet giymek zorunda olup, yalnızca kadrolu ve sözleşmeli antrenörlere il müdürlüklerince spor dallarının özelliğine göre her yıl;

             a) Spor branşının özelliğine göre 1 takım eşofman, 1 çift spor ayakkabısı, 1 tişört, 1 yağmurluk, 2 çift çorap verilir.

             b) Spor kıyafetleri her yıl Nisan ayında verilir. Bir yıllık kullanma süresi dolmadan ikincisi verilemez.

             c) Bu kıyafetlerin alımına ait bedele esas birim fiyatları, her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek il müdürlüklerine bildirilir.

            

             Görevlendirme

             MADDE 20-(1) Antrenörler il müdürlüklerince;

             a) İl spor merkezlerinde,

             b) Sporcu eğitim merkezlerinde,

             c) Semt spor tesislerindeki spor eğitimi çalışmalarında,

             ç) Branşlarıyla ilgili olarak uygun görülen diğer spor eğitimi çalışmalarında ve eğitim kurumlarında,

          d) Herkes için spor ve sağlıklı yaşam amacıyla spor yapan vatandaşlarımızın bulunduğu spor alanlarında görevlendirilebilir.

 

                                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                               Son Hükümler

 

             Hüküm Bulunmaması

             MADDE 21-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamı onayı ile işlem yapılır.

 

             Yürürlükten Kaldırma

             MADDE 22-(1) 7/2/2003 tarihli ve 305 sayılı Onayla yürürlüğe giren “Gençlik ve Spor Teşkilatında Görev Yapan Antrenör ve Spor Liderleri ve Görev Yaptıkları Birimlerin Çalışma Esas ve Usulleri Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Yürürlük

             MADDE 23-(1) Bu Yönerge Genel Müdürlük Makamının onayından sonra yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 24-(1) Bu Yönerge hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

Ek: 1 Örnek Plan  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRENÖR GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI  ( 1. Hafta )

SPOR DALI

 ESKRİM

ADI SOYADI

 ÖMER KILIÇ

ANTRENÖRLÜK KADEMESİ

 KOCAELİ

              

Çalıştırdığı Yer 

(Spor salonu, büro vb.)

 OLİMPİK BUZ SARAYI ESKRİM SALONU

 

KATEGORİLER

Küçükler

Yıldızlar

Gençler

Büyükler

Toplam sporcu sayısı

 

SPORCU SAYILARI

 19

 15

 8

 6

 48

 

Günler

Teorik  Saat

Uygulamalı

 Saat

Teorik Çalışmanın Konusu

Uygulamalı Çalışmanın Konusu

 

Pazartesi

 

 6

 

 PARATLAR

 

Salı

 

 TATİL

 

 

 

Çarşamba

 

 6

 

 PARATLAR

 

Perşembe

 

 7

 

 PARATLAR

 

Cuma

 

 7

 

 PARATLAR

 

Cumartesi

 

 7

 

 PARATLAR

 

Pazar

 

 7

 

 PARATLAR

 

Haftalık genel değerlendirme

 4 VE 6 PARATLARI ÇALIŞTIRILDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRENÖRLERİN GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI  ( 2. Hafta )

Çalıştırdığı Yer 

(Spor salonu, büro vb.)

 OLİMPİK BUZ SARAYI ESKRİM SALONU

KATEGORİLER

Küçükler

Yıldızlar

Gençler

Büyükler

Toplam sporcu sayısı

SPORCU SAYILARI

 19

 15

 8

 6

 48

Günler

Teorik  Saat

Uygulamalı

 Saat

Teorik Çalışmanın Konusu

Uygulamalı Çalışmanın Konusu

Pazartesi

 

 6

 

 DEGAJE

Salı

 

 TATİL

 

 

Çarşamba

 

 6

 

 DEGAJE

Perşembe

 

 7

 

 DEGAJE

Cuma

 

 7

 

 DEGAJE

Cumartesi

 

 7

 

 DEGAJE

Pazar

 

 7

 

 DEGAJE

Haftalık genel değerlendirme

 SPORCULARIN DEGAJE (BOŞALTMA) ÇALIŞTIRILMASI

 

 

 

 ANTRENÖRLERİN GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI ( 3. Hafta )               

Çalıştırdığı Yer 

(Spor salonu, büro vb.)

 OLİMPİK BUZ SARAYI ESKRİM SALONU

 

KATEGORİLER

Küçükler

Yıldızlar

Gençler

Büyükler

Toplam sporcu sayısı

 

SPORCU SAYILARI

 19

 15

 8

 6

 

 

Günler

Teorik  Saat

Uygulamalı

 Saat

Teorik Çalışmanın Konusu

Uygulamalı Çalışmanın Konusu

 

Pazartesi

 

 6

 

 RİPOST

 

Salı

 

 TATİL

 

 

 

Çarşamba

 

 6

 

 RİPOST

 

Perşembe

 

 7

 

 RİPOST

 

Cuma

 

 7

 

 RİPOST

 

Cumartesi

 

 7

 

 RİPOST

 

Pazar

 

 7

 

 RİPOST

 

Haftalık genel değerlendirme

 SPORCULARIN PARATTAN SONRA ATAKLARI ÇALIŞTIRILDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRENÖRLERİN GÜNLÜK, HAFTALIK ve AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI  ( 4. Hafta )

Çalıştırdığı Yer 

(Spor salonu, büro vb.)

 OLİMPİK BUZ SARAYI ESKRİM SALONU

KATEGORİLER

Küçükler

Yıldızlar

Gençler

Büyükler

Toplam sporcu sayısı

SPORCU SAYILARI

 19

 15

 8

 6

 48

Günler

Teorik  Saat

Uygulamalı

 Saat

Teorik Çalışmanın Konusu

Uygulamalı Çalışmanın Konusu

Pazartesi

 

 6

 

 BASİT ATAK

Salı

 

 TATİL

 

 

Çarşamba

 

 6

 

 BASİT ATAK

Perşembe

 

 7

 

 BASİT ATAK

Cuma

 

 7

 

 BASİT ATAK

Cumartesi

 

 7

 

 BASİT ATAK

Pazar

 

 7

 

 BASİT ATAK

Haftalık genel değerlendirme

 SPOCULARA BASİT ATAK ANLATILDI VE ÇALIŞTIRILDI

 

 

 

Ek: 2 Örnek Plan

 

KADROLU, SÖZLEŞMELİ, HİZMET ALIMI VE FAHRİ ANTRENÖR DEĞERLENDİRME FORMU

ANTRENÖR BİLGİLERİ

 

KADROLU

SÖZLEŞMELİ

HİZMET ALIMI

ADI SOYADI

 ÖMER KILIÇ

 

 X

 

İLİ

 KOCAELİ

 

 

 

TC. NO

 46936483586

 

 

 

Doğum Tarihi ve Yeri

 12-01-1973 KANDIRA

 

 

 

UYRUĞU

 T.C

 

 

 

SPOR DALI

 ESKRİM

 

 

 

ANTRENÖRLÜK KADEMESİ

 2.

 

 

 

HİZMET SÜRESİ

 9 YIL

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 LİSE

 

 

 

TELOFON - E. POSTA

 05062517855  omekilic@hotmail.com                

 

 

 

  

ANTRENÖRÜN ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalıştırdığı Okulun Adı

Kız Sporcu

Erkek Sporcu

Toplam Sporcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM VEYA FERDİ SPORCULARIN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BAŞARILARI

S.N

SPORCUNUN ADI SOYADI

ALDIĞI DERECELER

Müsabaka Adı, Yeri ve Tarihi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL ANTRENÖR KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME KURULU GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       TASDİK

                                                                               ……………………… GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

KADROLU, SÖZLEŞMELİ, HİZMET ALIMI VE FAHRİ ANTRENÖR DEĞERLENDİRME FORMU

ANTRENÖR BİLGİLERİ

 

KADROLU

SÖZLEŞMELİ

HİZMET ALIMI

ADI SOYADI

 

 

 

 

İLİ

 

 

 

 

TC. NO

 

 

 

 

Doğum Tarihi ve Yeri

 

 

 

 

UYRUĞU

 

 

 

 

SPOR DALI

 

 

 

 

ANTRENÖRLÜK KADEMESİ

 

 

 

 

HİZMET SÜRESİ

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

 

 

 

TELOFON - E. POSTA

 

 

 

 

 

ANTRENÖRÜN ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalıştırdığı Milli Sporcu

Çalıştırdığı Olimpik Sporcu

Kız Sporcu

Erkek Sporcu

Toplam Sporcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            TAKIM VEYA FERDİ SPORCULARIN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BAŞARILARI

S.N

SPORCUNUN ADI SOYADI

ALDIĞI DERECELER

Müsabaka Adı, Yeri ve Tarihi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FEDERASYON TEKNİK KURULU GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 TASDİK

                                                                                                                          ……………………… FEDERASYON BAŞKANI