Spor Kondisyonerliği Eğitim Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Yönergenin amacı sporcuların performans ve biyomotor yetilerinin geliştirilmesi ve takip edilmesi konusunda görev alacak kondisyonerlerin eğitimleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Yönerge; milli takımları, spor kulüplerini ve ferdi sporcuları çalıştıracak kondisyonerlerin eğitimleri ile bu eğitimlerin esas ve usullerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Yönerge, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Yönergede geçen;

a-Daire Başkanlığı                           : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

b-Daire Başkanı                               : Spor Eğitim Dairesi Başkanını,

c-Eğitim Programı                          : Spor kondisyoneri yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

ç-Genel Müdürlük                          : Spor Genel Müdürlüğünü,   

d-Genel Müdür                               : Spor Genel Müdürünü,

e-Spor Eğitim ve Bilim Kurulu       : Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim ve Bilim Kurulunu,

f-Spor Kondisyoneri             : Spor Kondisyonerliği programını başarı ile tamamlayarak Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlamak amacı ile performans ve biyomotor yetilerini geliştirip takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi, ifade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Kurs düzenleme

MADDE 5-

(1) Spor Kondisyoneri eğitim kursları, federasyonlar, spor il müdürlükleri, spor kulüpleri ile sporla ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Daire Başkanlığınca düzenlenir.

 

 

Kondisyoner eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 6-

(1) Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)     Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3. kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak.

b)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak.

 c)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

ç)    7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

 

Görev alanları 

MADDE 7-

(1) Kondisyonerler; Genel Müdürlük, spor federasyonları ve milli takımlar, spor kulüpleri ve sporla ilgili diğer kurum, kuruluş ve özel spor tesislerinde görev alabilirler.

(2) Spor Kondisyonerinin görevleri şunlardır:

a. Sporcuların biyomotor özelliklerinin (kuvvet, esneklik, sürat, çeviklilik, dayanıklılık, koordinasyon, denge vb) geliştirilmesine yönelik antrenman programlarını planlar ve uygular.

b. Sporcuların biyomotor yeteneklerini ve performanslarını ölçer, değerlendirir, raporlandırır ve takibini yapar.

c. Antrenman programlarını (günlük, haftalık, aylık, yıllık, olimpik) planlar, takip eder ve raporlandırır.

ç. Antrenmanın ısınma ve soğuma evrelerini planlar ve uygular.

d. Spor yaralanması ve/veya hastalıktan iyileşme sonrası performansın kazandırılmasına yönelik antrenman planlar ve uygular.

e. Sporcuların toparlanma dönemlerine yönelik antrenman programlarını planlar ve uygular.

f. Alanları ile ilgili benzer çalışmaları planlar ve uygular.

 

Spor kondisyoneri eğitim programı

MADDE 8-

(1) Eğitim programlarında uygulanacak ders ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. Gerekli hallerde Daire Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından alınacak onay çerçevesinde; ders saatleri, kurs süresi ve alınan derslerde değişiklik yapılabilir.

 

 

 

KONDİSYONER EĞİTİM PROGRAMI

Temel Eğitim Dersleri

DERSİN ADI

SAAT

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

16

Egzersiz Fizyolojisi

18

Spor Yaralanmaları

6

Beslenme ve Ergojenik Yardım

6

Biyomekanik

4

Beceri Öğrenimi

4

Sporda Davranış Düzenleme ve Güdülenme

3

Sporda İletişim Becerileri

4

Psikomotor Gelişim

4

T O P L A M

65

Özel Eğitim Programı

Teorik

Antrenman Bilimi

13

Kuvvet Antrenmanı Teorisi

13

Dayanıklılık Antrenmanı Teorisi

8

Sürat Antrenmanı Teorisi

6

Çeviklik ve Çabukluk Antrenmanı Teorisi

4

Esneklik Antrenmanı Teorisi

4

Koordinasyon Antrenmanı Teorisi

3

İstatistik ve Raporlandırma

2

Sporda Laboratuar Testleri

2

Uygulama

Kuvvet Antrenmanı Uygulaması

28

Dayanıklılık Antrenmanı Uygulaması

10

Sürat Antrenmanı Uygulaması

6

Çeviklik ve Çabukluk Antrenman Uygulaması

4

Esneklik Antrenman Uygulaması

4

Koordinasyon Antrenman Uygulaması

3

Periyotlama Uygulaması

2

Sporda Isınma

3

T O P L A M

115

GENEL TOPLAM

180

 

 

 

Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri

MADDE 9-

(1) Spor kondisyonerliği eğitim programında eğiticiler yüksek öğrenim görmüş, alanında deneyimli ve/veya akademik kariyere sahip kişiler arasından gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir.

 

 

Gelişim semineri

MADDE 10-

(1) Spor kondisyonerlerine yönelik, Daire Başkanlığınca gelişim seminerleri düzenlenebilir.

 

Belge ve lisans verilmesi

MADDE 11-

(1) Spor kondisyoneri eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, Daire Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Spor Kondisyoneri Belgesi  verilir. Spor Kondisyoneri Belgesini almış olanlara ayrıca sporkondisyoneri olduğuna dair lisans verilir. Daire Başkanlığının belirlediği yıl içerisinde açılacak seminere katıldığını belgeleyenlerin veya ilgili üniversitelerin kondisyonerlik eğitimine yönelik içerik ve programları Daire Başkanlığınca uygun görülen seminerlere katıldıklarını belgeleyenlerin lisansları vize edilir.           

 

Spor kondisyonerliği belge ve lisansının geçersiz sayılması

MADDE 12-

(1) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza alan Spor Kondisyonerlerinin lisansları Genel Müdürlük onayı ile üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan spor kondisyonerlerine Genel Müdürlükçe düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.

         (2) Bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen spor kondisyonerliği kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı daha sonra anlaşılan spor kondisyonerlerinin belge ve lisansları Genel Müdürlük onayı ile geçersiz sayılır.

 

Sınav  ve değerlendirme

MADDE    13-

(1) Spor kondisyonerliği eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

 

a-      Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b-      Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c-      Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 3 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan spor kondisyonerlik kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 3 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

 

Muafiyet

MADDE14- Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarına katılıp başarılı olmaları halinde ilgili derslerden muaf tutulurlar.

 

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

MADDE 15- (1)Spor kondisyonerliği eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde Daire Başkanlığına itiraz edebilir. Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucu ilgili kişiye bildirilir.

 

Devam zorunluluğu

MADDE 16- (1) Kursa en fazla bir tam günden fazla mazeretsiz katılmayan veya bu sureyi raporla aşan kursiyerlerin  kursla ilişkileri kesilir.

 

Yurt dışından alınan spor kondisyonerliği  belgelerinin denkliği

MADDE 17- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyrukluların, yurt dışından aldıkları belgelerin denkliği, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Daire Başkanlığınca değerlendirilir. Daire Başkanlığınca açılacak gelişim seminerlerine katılmak kaydıyla durumu uygun görülenlerin belgelerinin denkliği yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 18 –

(1) Bu Yönerge Genel Müdürlük Makamının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19-

(1) Bu Yönerge hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.